Партньори

НДЕФ  - Национален доверителен екофонд – независима публична институция, предоставяща финансиране за екологични проекти

UfU – Независим институт по проблемите на околната среда – научен институт и гражданска организация

НЦПКПС – Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в София към Министерството на образованието и науката